فرم ثبت گارانتی محصولات تحت پوشش آماتیس

شرایط عمومی گارانتی محصولات آماتیس

شرایط عمومی ضمانت محصولات اسکپتر به ضمانت شرکت آماتیس به شرح زیر است.
این شرایط برای تمامی محصولات تحت پوشش ضمانت شرکت است و شرایط خاص مربوط به هر نوع و دسته ی محصول جداگانه و در بندهای دیگر ذکر شده است.
ارائه کارت گارانتی جهت استفاده از گارانتی کالا الزامی است و زمان انقضاء گارانتی بر اساس تاریخ درج شده در آن محاسبه می گردد. مخدوش یا پاره شدن کارت گارانتی یا هر یک از برچسب های شناسایی کالا، سریال، هولوگرام، بارکد، موجب ابطال گارانتی می گردد.